Startuoja Europos sąjungos fondų finansuojamas projektas „Gerbiu gamtą – saugau save“.

Startuoja Europos sąjungos fondų finansuojamas projektas „Gerbiu gamtą – saugau save“.

Asociacija „Teisėtvarka“ pradeda įgyvendinti Europos sąjungos fondų finansuojamą projektą „Gerbiu gamtą – saugau save“. 

Projektas įgyvendinamas pasinaudojus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-09-K priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų.
Bendra projekto suma - 250.000 litų.
 
Šiuo metu pavojingiausia aplinkos taršos forma yra pripažinta tarša atliekomis. Šią taršą galima pavadinti ateities tarša, kurios neutralizavimo kaštai guls ant būsimų kartų pečių. Bet kuriame mieste ar gyvenvietėje susikaupia tonos įvairiausio pavidalo atliekų: kietų, birių ar skystų. Jų kiekis priklauso nuo gyventojų skaičiaus ir jų sąmoningumo lygio, šildymo sistemos, visuomeninio maitinimo įmonių ir parduotuvių tinklo, komunalinės tarnybos darbo, taip pat nuo klimatinės zonos, pramoninės gamybos apimties ir jos išdėstymo. Lietuvoje vienam gyventojui per metus vidutiniškai tenka apie 300 kg atliekų. Svarbiausia efektyvaus atliekų tvarkymo prielaida yra atliekų mažinimas: juk to, kas nėra pagaminta, nereikia ir šalinti. 
Atliekų tvarkymas Lietuvoje yra tarp prioritetinių aplinkos apsaugos krypčių. Atsižvelgiant į tai, būtina informaciją apie atliekas ir jų tvarkymą skleisti mokyklinio amžiaus vaikams. 
Įgyvendinant projektą numatoma vykdyti seminarus - išvykas Kauno regione įtraukiant 50 mokyklų. Mokymai bus skirti 1 - 4 ir 5 - 8 klasių mokiniams (5000 asm.). Seminarų metu mokiniai bus supažindinti su didėjančiais atliekų mąstais, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo būdais bei kitomos atliekų taršos problemomis. Šiais seminarais bus siekiama parodyti, kad didėjantis atliekų kiekis priklauso nuo mūsų visų ir kiekvieno atskirai.