Apie mus

Asociacija "Teisėtvarka" įkurta 2007 m. liepos 12 d.

Tai savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, kurio tikslas atstovauti asociacijos narių interesams ir ginti bei tenkinti narių pilietinius, kultūrinius, socialinius ir kitus poreikius.
Asociacija savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais. Tai ne pelno siekianti organizacija.
 
Asociacijos tikslai:
 
- skatinti, remti ir puoselėti tarnavimo visuomenei idealą, kaip garbingos veiklos pagrindą, aiškinti visuomenei Lietuvos piliečių teises ir pareigas, skatinti gyvenimo vystymąsi teisinio pagrindo keliu, laikantis teisės normų reikalavimų, o taip pat ypač skatinti ir remti:
dalykinių pažinčių užmezgimą ir palaikymą, siekiant pasitarnauti visuomenei;
aukštus etinius standartus versle ir profesinėje veikloje, visų naudingų užsiėmimų pripažinimą garbingais, kiekvieno Asociacijos nario suvokimą, kad jo užsiėmimas suteikia progą pasitarnauti visuomenei;
tarnavimo visuomenei idealo siekimą narių asmeninėje, profesinėje ir visuomeninėje veikloje;
- plėtoti teigiamą požiūrį į gyvenimą, sudaryti jo nariams kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti žinias ir akiratį, visapusiškai lavinti ir ugdyti dorovines bei kultūrines vertybes, vystyti darbo bei meninius įgūdžius;
- moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti subalansuotos socialinės, švietimo, mokslo ir ekonominės plėtros politiką Lietuvoje.

 

Asociacija vykdo šias funkcijas:
 
atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei organizacijomis;
teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms dėl Asociacijos narių teisėtų interesų įgyvendinimo;
organizuoja ir rengia teorines ir praktines konferencijas, seminarus ir kitus renginius;
organizuoja mokymo, kvalifikacijos kėlimo kursus;