„Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“

„Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“

Asociacija „Teisėtvarka“ pradeda įgyvendinti projektą „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“. Projektas įgyvendinamas pasinaudojus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Bendra projekto suma – 952.399 litai.
        Projekto partneriai: viešoji įstaiga „Informacijos technologijų mokymo centras“, viešoji įstaiga „Vaikų linija“, klubas „Lukšiečiai“, Juozo Miltinio dramos teatras, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Anykščių r. kūrybos dailės mokykla, viešoji įstaiga „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“, Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla, Skuodo rajono Ylakių gimnazija, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, Kelmės Jono Graičiūno gimnazija.
        Projektas vykdomas 2010 11- 2012 05.
        Projekto tikslinės grupės: mokytojai, mokiniai, tėvai (globėjai), švietimo pagalbos specialistai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kultūros įstaigų darbuotojai, jaunimo organizacijų nariai.
        Modelis sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 6 d. patvirtintu įsakymu 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr.1.
        Šiuo projektu bus siekiama nacionaliniu mastu įgyvendinti kultūros įstaigų, mokyklų, NVO sektoriaus bendradarbiavimą, gerosios praktikos žinių pasidalinimą meno ir kultūros srityje, naujų metodų taikymo visuose mokyklos dėstomuose dalykuose. Tarpinstituciniu bendravimu ir bendradarbiavimu bus ugdoma visų aukščiau minėtų grupių patyčių prevencija ir nediskriminavimo kompetencija.
        Siekiant stiprinti kultūrinių įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų ilgalaikį ir nenutrūkstamą nacionalinio lygmens bendradarbiavimą, kartu įsitraukiant į tarptautinius organizacijų tinklus, prieš neapykantą ir diskriminaciją, sudarytas inovatyvių švietimo produktų planas, padėsiantis išspręsti Lietuvoje mokinių ugdymo tobulinimo stagnaciją, tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei pasinaudojimo geriausiomis turimomis žiniomis ir gerosios praktikos dalinimosi stoką.
        Projektas skatina inovatyvių mokymo metodų, mokymo organizavimo ir sisteminių inovacijų plėtrą Lietuvos mastu ne tik mokyklose, bet ir kitose institucijose: užsienyje populiaraus Koučingo ugdymo metodo pritaikymą; inovatyvų, informacinių technologijų ir komunikacijos platforma paremtą meninio ugdymo diegimą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairaus amžiaus, socialinių grupių bei kompetencijos narius.       
        Projektas prisidės prie švietimo sistemos tobulinimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtros nacionaliniu lygiu - bus sukurta Koučingo metodo taikymo mokyklose inovatyvi metodikų bazė.
        Projekto metu bus paruošta ir išdėstyta 21 aukštos kvalifikacijos metodika meninio ugdymo, bendravimo meno ir bendradarbiavimo ugdymo, inovacijų diegimo ugdant kompetencijas patyčių ir nediskriminavimo srityse.
        Projekto metu, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, jaunimo organizacijos nariai, įgis aukštesnę kvalifikaciją.
        Mokiniai, įgiję Koučingo būdu išdėstytų meninių teorinių žinių, kartu su kultūros įstaigų darbuotojais, praktiškai pabandys įgyvendinti idėjinius projektus, bei naudosis ir skleis įgautas žinias savo tolimesnėje veikloje.

Daugiau informacijos www.tugalikurti.lt